Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet Prop. 2018/19:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om
fordons registrering och användning. De ska ersätta lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar.
Förslagen innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlagstiftningen, dels en anpassning av bestämmelserna till EU:s dataskyddsförordning.

Den nya vägtrafikdatalagen reglerar behandling av personuppgifter i
Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet när det gäller fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn. Endast behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad och behandling av uppgifter i ett register omfattas av lagens tillämpningsområde. Lagen kompletterar dataskyddsförordningen och innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras, ändamål för behandling av personuppgifter och behörighets- och säkerhetsåtgärder. Vidare föreslås bestämmelser om hur sökning får ske och bestämmelser om direktåtkomst till personuppgifter. I fråga om rättelse av en uppgift om registrerad  fordonsägare föreslås en begränsning av den registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen.

De bestämmelser i lagen om vägtrafikregister som rör fordons
registrering och användning skiljs från bestämmelserna om personuppgiftsbehandling och regleras i en egen lag.

De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Rättelse

I detta dokument har sidan 363 bytts ut mot korrekt version gällande närvarolista av statsråd.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)