Proposition från Näringsdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lagen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag från den som omfattas av skyldigheterna enligt förordningen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 maj 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

    I promemorian lämnas förslag till de lagstiftningsåtgärder som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster föreslås. I lagen föreslås att re-geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag för den som berörs av tillsynsverksamheten enligt EU-förordningen. Vidare föreslås bestämmelser om anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 maj 2019.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lagen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag för den som omfattas av skyldigheterna enligt förordningen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande.

Proposition (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

    Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lagen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag från den som omfattas av skyldigheterna enligt förordningen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 maj 2019.