Proposition från Justitiedepartementet

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform Prop. 2018/19:37

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (2006:444) om passagerarregister och utlänningslagen (2005:716).

Ladda ner:

EU:s dataskyddsförordning, som började tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen kräver dock att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. EU:s nya dataskyddsdirektiv genomförs i huvudsak genom brottsdatalagen (2018:1177) som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Brottsdatalagen är generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men subsidiär i förhållande till annan författning.

I propositionen finns förslag till anpassningar av lagen om passagerarregister och utlänningslagen till EU:s dataskyddsreform. Vidare föreslår regeringen vissa ändringar som inte är en direkt följd av reformen, utan som bland annat syftar till att göra regleringen mer ändamålsenlig.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

    Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)