Proposition från Näringsdepartementet

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB Prop. 2018/19:40

Publicerad

Ladda ner:

Propositionens huvudsakliga innehåll

Styrelsen i Telia Company AB har beslutat att genomföra ett återköpsprogram av aktier. Styrelsens beslut har mottagits väl av aktiemarknaden.

Regeringens förslag i propositionen läggs fram i syfte att möjliggöra för
regeringen att stödja bolagets återköpsprogram och på kommande bolagsstämmor i Telia Company AB godkänna de beslut som avses fattas för att slutföra återköpsprogrammet.

Inom ramen för återköpsprogrammet avser styrelsen i Telia Company
AB att till kommande årsstämmor lägga fram förslag om minskning av
bolagets aktiekapital med indragning av de egna aktier som bolaget äger. Styrelsens förslag innebär att statens ägarandel i Telia Company AB kan komma att förändras. En förändring av statens ägarandel i bolaget kräverriksdagens bemyndigande.

I propositionen föreslås därför riksdagen bemyndiga regeringen att dels godkänna att Telia Company AB minskar aktiekapitalet med indragning av egna aktier som bolaget äger och därigenom öka statens röst- och ägarandel i bolaget till högst 41,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget, dels därefter genom försäljning eller på annat sätt minska statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till lägst nuvarande nivå, dvs. 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Riksdagen föreslås vidare bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra ovan nämnda transaktioner samt godkänna att regeringen avräknar de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med en försäljning av aktier i Telia Company AB mot försäljningsintäkterna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)