Proposition från Finansdepartementet

Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd Prop. 2018/19:44

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en bestämmelse som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför EES och som vid Förenade kungarikets utträde ur EU fick driva värdepappersrörelse och tillhandahålla sidotjänster i Sverige utan tillstånd av Finansinspektionen ska få fortsätta med det under en viss tid. Syftet med bemyndigandet är att på ett flexiblare sätt än genom bestämmelser i lag kunna införa övergångsregler för tillståndspliktig värdepappersrörelse som drivs i Sverige av företag i Förenade kungariket. I nuläget har det identifierats ett behov av att under en övergångsperiod tillåta företag i Förenade kungariket att fortsätta tillhandahålla tjänster till professionella kunder som de vid landets utträde ur EU har ett avtalsförhållande med. Enligt förslaget ska den nya bestämmelsen upphöra att gälla vid utgången av 2021. Förslaget innebär ändringar i lagen om värdepappersmarknaden. Det är angeläget att lagändringen träder i kraft innan Förenade kungariket lämnar EU. Regeringen föreslår därför att riksdagen beslutar att motionstiden förkortas till åtta dagar.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 29 mars 2019.