Proposition från Finansdepartementet

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift Prop. 2018/19:45

Publicerad

Ladda ner:

Den nu gällande skattereduktionen för fackföreningsavgift infördes den
1 juli 2018 och innebär en skattereduktion med 25 procent av den
sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

I denna proposition föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. I kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2019 ska uppgift endast lämnas om medlemsavgifter som betalats före den 1 april 2019. Förslaget lämnas i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 12 december 2018 (bet. 2018/19:FiU1 reservation 5 under punkt 2 s. 137–140, rskr. 2018/19:62).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)