Proposition från Socialdepartementet

Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit Prop. 2018/19:53

Publicerad

Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) ska lämna den Europeiska unionen (EU). Parterna har förhandlat fram ett avtal om utträde. Det brittiska parlamentet har dock inte godkänt avtalet. Risken finns att Förenade kungariket lämnar EU utan godkänt avtal. Meningen med regeringens proposition är att ge enskilda tid till omställning och möjlighet att fatta väl avvägda beslut om sin situation.

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

  • svenska sociala trygghetsförmåner, med undantag för arbetslöshetsersättning, under en övergångsperiod ska kunna betalas ut till enskilda i Förenade kungariket.
  • enskilda, under samma övergångsperiod, ska kunna få ersättning för vårdkostnader.
  • de EU-rättsliga principerna om likställande av förmåner med mera och sammanläggning av intjänade försäkringsperioder fortfarande ska kunna tillämpas på samma sätt som före Förenade kungarikets utträde ur EU.

Förkortad motionstid

Det är angeläget att lagen träder i kraft senast samtidigt som Förenade kungariket lämnar EU. Regeringen begär därför att motionstiden förkortas till åtta dagar.

Förslagen föreslås träda i kraft den 29 mars 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit

    Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) ska lämna den Europeiska unionen (EU). Parterna har förhandlat fram ett avtal om utträde. Det brittiska parlamentet har dock inte godkänt avtalet. Risken finns att Förenade kungariket lämnar EU utan godkänt avtal. Meningen med regeringens proposition är att ge enskilda tid till omställning och möjlighet att fatta väl avvägda beslut om sin situation.

Genvägar