Proposition från Utbildningsdepartementet

Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd Prop. 2018/19:74

Publicerad

I propositionen föreslås en ändring av bestämmelsen i skollagen (2010:800) om sammansättningen av ledamöter i Skolväsendets överklagandenämnd.

Ladda ner:

Ändringen innebär att det ska finnas möjlighet att vid behov utse två ersättare för ordföranden i stället för en. Vidare ändras benämningen ersättare för ordföranden till vice ordförande för att följa myndighetsförordningens terminologi.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)