Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning Prop. 2018/19:77

Publicerad

Tiden efter villkorlig frigivning är särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff.

Ladda ner:

Förslagen innebär bland annat att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, att möjligheten att föreskriva villkor om vad som ska gälla efter den villkorliga frigivningen utökas och att möjligheten att förverka villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet under den villkorliga frigivningen utvidgas. Vidare föreslås att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den frigivne för att kontrollera att en föreskrift följs.

I syfte att främja snabbheten och flexibiliteten när det gäller beslut om särskilda föreskrifter och om varning vid misskötsamhet föreslås att Kriminalvården i stället för övervakningsnämnden ges rätt att meddela sådana beslut. För att främja en enhetlig tillämpning av reglerna om återfallsförebyggande åtgärder efter villkorlig frigivning föreslås vidare att Kriminalvården ska få överklaga övervakningsnämndens beslut till domstol.

En bestämmelse som uttryckligen klargör att kontroll- och tvångsåtgärder under villkorlig frigivning ska prövas mot proportionalitetsprincipen föreslås också.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09)

  Regeringen beslutade den 31 mars 2016 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning (dir. 2016:28). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 18 april 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 juni 2017.

 • Villkorlig frigivning

  En särskild utredare ska, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga och förhindra återfall i allvarlig brottslighet, överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

  Tiden efter villkorlig frigivning är särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. Det finns ett behov av att stärka de återfallsförebyggande åtgärder som kan vidtas efter villkorlig frigivning. I lagrådsremissen lämnas därför förslag som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff.

Proposition (1 st)

 • Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

  Tiden efter villkorlig frigivning är särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff.

Laddar...