Proposition från Socialdepartementet

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag Prop. 2018/19:61

Publicerad

Regeringen föreslår att offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i ärenden om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

I förslaget förtydligar regeringen att sekretess även gäller i ärenden om bidrag till reparationer. Regeringen vill införa sekretess i ärenden om bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation.

Sekretess om enskild lider betydande men

I propositionen föreslår regeringen att sekretessen ska gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden. Detta om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling föreslår regeringen att sekretessen ska gälla i högst sjuttio år. Därutöver föreslås vissa ändringar av rättelsekaraktär.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.