Proposition från Socialdepartementet

Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket Prop. 2018/19:131

Publicerad

I denna proposition föreslås att garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt ska kunna betalas ut till personer bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz till utgången av 2020.

Ladda ner:

Förslaget innebär en förlängning av en tillfällig reglering enligt vilken nämnda förmåner kan betalas ut till personer inom EES och i Schweiz till utgången av 2019. I samband med detta föreslås vissa lagtekniska justeringar.

I propositionen föreslås även att garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt ska kunna betalas ut till personer i Förenade kungariket efter det att landet har lämnat Europeiska unionen (EU) med ett utträdesavtal. Detta ska gälla till utgången av 2020. Förslaget innebär en delvis förlängning av en nu existerande tillfällig reglering som upphör att gälla vid utgången av 2019.

De lagtekniska justeringarna med anledning av förslaget om fortsatt utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension till personer inom EES och i Schweiz föreslås träda i kraft den 31 december 2019 och den 1 januari 2020.

Bestämmelsen om fortsatt utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension till personer inom Förenade kungariket efter det att landet har lämnat EU med ett utträdesavtal föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)