Proposition från Socialdepartementet

En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv Prop. 2018/19:133

Publicerad

Regeringen föreslår att det i socialförsäkringsbalken ska införas ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem och fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut.

Ladda ner:

Vidare föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska höjas från 61 till 62 år.

I propositionen föreslås också vissa anpassningar till föreslagen höjning av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning. 

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017.

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

    En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram förslag på höjda åldersgränser i enlighet med principerna i Pensionsgruppens överenskommelse. Arbetsgruppen redovisar sitt förslag i denna promemoria. Förslaget har tagits fram genom löpande avstämningar mellan arbetsgruppen och Pensionsgruppen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

    Regeringen föreslår att det i socialförsäkringsbalken ska införas ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem och fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut.