Proposition från Finansdepartementet

Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU Prop. 2018/19:143

Publicerad

I propositionen föreslås en ny lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen.

Ladda ner:

Genom lagen genomförs rådets direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 november 2017 om skattetvistlösningsmekanismer inom Europeiska unionen. Direktivet innebär att det införs EU-gemensamma bestämmelser om tvistlösning i fall av dubbelbeskattning inom EU. De berörda staterna ska genom ett förfarande vid ömsesidig överenskommelse försöka komma överens om hur dubbelbeskattningssituationen ska lösas. Direktivet innehåller även bestämmelser om att medlemsstaterna ska inrätta en rådgivande kommitté om staterna inte kan komma överens om en lösning.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)