Proposition från Justitiedepartementet

Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter Prop. 2018/19:163

Publicerad

Regeringen föreslår att det införs en ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter som ersätter den tidigare regleringen i polisdatalagen.

Ladda ner:

Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om bland annat grundläggande krav på personuppgiftsbehandling, den personuppgiftsansvariges skyldigheter, enskildas rättigheter, skadestånd, överklagande och överföring av personuppgifter till tredjeland. Dessa överensstämmer i stort sett med brottsdatalagens bestämmelser.

Lagen ska gälla vid behandling av personuppgifter som rör nationell säkerhet i Säkerhetspolisens brottsbekämpande och lagförande verksamhet. När Säkerhetspolisen behandlar personuppgifter som inte rör nationell säkerhet i syfte att bekämpa och lagföra brott, ska myndigheten tillämpa brottsdatalagen och polisens brottsdatalag. Vidare föreslås följdändringar i ett antal andra lagar.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)