Proposition från Utbildningsdepartementet

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland Prop. 2018/19:166

Publicerad

I propositionen lämnas ett förslag till ändring i skollagen (2010:800) som innebär att barn till beskickningsmedlemmar m.fl. från länder utanför Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz får rätt till avgiftsfri utbildning i förskoleklass.

Ladda ner:

Syftet är att de sexåringar som är barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland ska få samma rätt som andra barn i Sverige att ta del av utbildningen i förskoleklassen. Vidare föreslås att vissa paragrafer i skollagen ska korrigeras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)