Proposition från Finansdepartementet

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för
personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Vidare ska den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter på sådan ersättning till personer som arbetar med forskning eller utveckling som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0 procent. Förstärkningen av nedsättningen gynnar alla företag, stora som små, som har anställda som arbetar med forskning eller utveckling.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020 och tillämpas på
ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)