Proposition från Socialdepartementet

Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag Prop. 2019/20:126

Publicerad

Regeringen föreslår att den som är försäkrad, och som på grund av sjukdom är tillfälligt förhindrad att delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering, ska kunna behålla rehabiliteringsersättningen under högst 30 kalenderdagar i följd.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också en möjlighet för Försäkringskassan att förlänga ett beslut om vårdbidrag, vilken har avskaffats och ersatts av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering

    I 2017 års regleringsbrev för Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan fick myndigheterna i uppdrag att i samverkan se över befintligt regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna lämnade in en gemensam rapport i mars 2017.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

    Regeringen föreslår att den som är försäkrad, och som på grund av sjukdom är tillfälligt förhindrad att delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering, ska kunna behålla rehabiliteringsersättningen under högst 30 kalenderdagar i följd.