Proposition från Justitiedepartementet

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering Prop. 2019/20:129

Publicerad

Regeringen lämnar ett antal förslag som syftar till en effektivare hantering av häktningar. Förslagen bidrar till ökad rättssäkerhet och till att barnrättsperspektivet får större genomslag.

Ladda ner:

Det handlar om följande förslag:

  • En misstänkt får som utgångspunkt vara häktad i längst sex månader fram till dess att åtal har väckts. Om den misstänkte inte har fyllt 18 år är motsvarande tid tre månader. Tiderna får överskridas om det finns synnerliga skäl, t.ex. när det misstänkta brottet är särskilt svårutrett för att det utgör en del av organiserad eller gängrelaterad brottslighet.
  • En misstänkt som är under 18 år och intagen i häkte har rätt att vistas med personal eller någon annan i minst fyra timmar varje dag.
  • Rätten beslutar vilka slags restriktioner åklagaren får ge en misstänkt.
  • Möjligheterna att hålla en s.k. gemensam häktnings- och huvudförhandling utökas.
  • Åklagaren ska redovisa en tidsplan för förundersökningen.
  • Den som inte har fyllt 18 år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt, och ska därför som utgångspunkt placeras på något annat ställe.
  • Det tydliggörs att den som inte har fyllt 18 år får anhållas endast om det finns synnerliga skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Färre i häkte och minskad isolering

    Regeringen gav i juli 2015 en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som syftar till att minska användningen av häktning och restriktioner. Häktes- och restriktionsutredningen (Ju 2015:08) presenterar sina förslag i ett betänkande.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)