Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset Prop. 2019/20:136

Publicerad

Ladda ner:

Den pågående spridningen av det nya coronaviruset som orsakar covid-19 har inneburit att efterfrågan på flygresor har minskat kraftigt. Flygföretagen befinner sig därför i en akut ekonomisk situation, där de har svårt att få lån på kapitalmarknaden. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier som sammanlagt uppgår till högst 5 000 000 000 kronor för lån till flygföretag som den 1 januari 2020 hade ett svenskt tillstånd att bedriva kommersiell verksamhet inom luftfart. Kreditgarantierna får endast ställas ut till sådana företag som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Kreditgarantierna måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan de kan ställas ut.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut