Proposition från Socialdepartementet

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning Prop. 2019/20:92

Publicerad

Regeringen föreslår att hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Detta oavsett hjälpens karaktär.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också att nödvändiga åtgärder för hjälp med andning ska kunna ges och att åtgärder kring sondmatning ska kunna ge rätt till personlig assistans för andra personliga behov enligt LSS

Omfattar inte det normal föräldraansvaret

Regeringen föreslår att LSS reglerar att personlig assistans inte lämnas för åtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret. Bestämmelsen finns redan i socialförsäkringsbalken. Hjälp som annars ryms inom det normala föräldraansvaret ska dock kunna ge rätt till personlig assistans och assistansersättning för bland annat andning och måltider samt för nödvändiga förberedelser och efterarbete.

Barnomsorg och skola

All hjälp med andning och sondmatning ska enligt förslaget undantas från kravet på särskilda skäl för assistansersättning i barnomsorg eller skola.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Äldre bestämmelser föreslås gälla före ikraftträdandet.
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)