Proposition från Finansdepartementet

Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Prop. 2019/20:94

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att systemet med uppskov med beskattning av
kapitalvinster vid avyttring av privatbostad ändras på så sätt att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för avyttringar som görs efter den 30 juni 2020.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut