Proposition från Finansdepartementet

Ny associationsrätt för medlemsbanker Prop. 2019/20:97

Publicerad

Ladda ner:

En medlemsbank är en ekonomisk förening som driver bankrörelse. Den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker, inbegripet europakooperativ som driver bankrörelse, finns i dag i lagen om medlemsbanker.

I syfte att modernisera den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker föreslår regeringen att lagen om medlemsbanker ska upphävas. Medlemsbanker ska enligt förslaget i stället tillämpa lagen om ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras av bankrörelsen. De undantagen ska tas in i ett nytt kapitel (10 a kap.) i lagen om bank- och finansieringsrörelse. I sak ska den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker i allt väsentligt överensstämma med den associationsrättsliga regleringen för kreditmarknadsföreningar, dvs. ekonomiska föreningar som driver finansieringsrörelse.

Det finns två medlemsbanker i Sverige men inga europakooperativ som driver bankrörelse.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

    Den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker, dvs. ekonomiska föreningar som driver bankrörelse, finns i dag i lagen om medlemsbanker. I promemorian föreslås att den lagen ska upphävas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut