Proposition från Infrastrukturdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon Prop. 2019/20:139

Publicerad

I propositionen lämnas förslag på de ändringar av svensk lag som är nödvändiga för att lagstiftningen ska anpassas till EU:s nya ramförordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)