Proposition från Socialdepartementet

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 Prop. 2019/20:155

Publicerad

Regeringen föreslår bestämmelser i smittskyddslagen om att den, inom grundlagens ramar, ges rätt att meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det virus som orsakar covid-19.

Ladda ner:

Skyldigheter eller ingrepp i enskildas förhållanden

Regeringen ska enligt förslaget få meddela särskilda föreskrifter om
förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller
ekonomiska förhållanden. Detta dock bara om det av smittskyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19.

Föreskrifterna ska få avse:

  • tillfälliga begränsningar för folksamlingar,
  • tillfällig nedstängning av köpcentrum och andra handelsplatser,
  • tillfällig nedstängning av sociala och kulturella mötesplatser, såsom
    barer, nattklubbar, restauranger, kafeterior, gym- och sportanläggningar, bibliotek, museer och allmänna samlingslokaler,
  • tillfällig nedstängning eller andra begränsningar i fråga om transporter eller att använda infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser eller buss eller järnvägsstationer,
  • tillfälligt möjliggörande av inbördes handel eller omfördelning av
    läkemedel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning när det gäller privata vårdgivare och andra privata aktörer, eller
  • tillfälliga åtgärder av annat liknande slag.

Samverkan och inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och utrustning

Regeringen ska få meddela särskilda föreskrifter om samverkan och
inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning när det gäller regioner och kommuner. Detta dock bara om meningen är att upprätthålla ett effektivt smittskydd för att hantera spridning av viruset.

Underställs riksdagen för prövning

Regeringens föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndigandena ska genom proposition i varje enskilt fall omedelbart underställas riksdagens prövning. Regeringen ska föreslå att riksdagen beslutar om förkortad motionstid med anledning av en sådan proposition.

Regleringen ska gälla tillfälligt under högst tre månader.

Regleringen föreslås träda i kraft den 18 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)