Proposition från Finansdepartementet

Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet Prop. 2019/20:197

Publicerad

I propositionen lämnas förslag till delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.

Ladda ner:

Förslagen innebär att Skatterättsnämnden ska få lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked. En liknande delegationsbestämmelse föreslås för Forskarskattenämnden.

Vidare lämnas förslag som avser motverkande av skadlig skattekonkurrens och föranleds av att OECD vid utvärdering har konstaterat att Sverige inte fullt ut lever upp till standarden för informationsutbyte i fråga om motverkande av skadlig skattekonkurrens. Skatteverket har inte alltid tillgång till nödvändiga uppgifter för att kunna avgöra med vilka stater och jurisdiktioner informationsutbyte ska ske. Därför föreslås att sökanden ska lämna ytterligare uppgifter i fråga om förhandsbesked i skattefrågor och
ansökningar om godkännande för tonnagebeskattning.

Det lämnas även ett förslag om undantag från utbyte av lokalt lämnade
land-för-land-rapporter på skatteområdet som innebär att Skatteverket inte ska överföra rapporter som lämnas av svenska enheter som inte är
moderföretag eller ställföreträdande moderföretag i en multinationell
koncern till andra stater och jurisdiktioner än medlemsstater i Europeiska unionen. Förslaget föranleds av att nya vägledande riktlinjer i fråga om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter har publicerats av OECD.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut