Proposition från Finansdepartementet

Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning Prop. 2020/21:50

Publicerad

Ladda ner:

En näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en konsument en ren förmögenhetsskada ska enligt nuvarande lagstiftning ersätta skadan. Skyldigheten att ersätta konsumenten är dock i enlighet med lagens förarbeten begränsad till det s.k. negativa kontraktsintresset. Detta innebär att konsumenten endast ska försättas i samma förmögenhetssituation som om avtalet aldrig hade ingåtts.

I propositionen föreslås att näringsidkaren i fortsättningen ska betala full ersättning. Detta innebär att ersättning kan betalas även för bl.a. utebliven vinst.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)