Proposition från Justitiedepartementet

En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord Prop. 2020/21:74

Publicerad

Samhällets insatser mot själv­mord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situa­tion att självmord ses som den enda utvägen. Själv­mord är något som ska förhindras och förebyggas i den utsträck­ning det är möjligt. Att upp­mana en annan person eller att på något annat liknande sätt försöka påverka den personen att begå själv­mord är ett hänsyns­löst beteende som kan leda till allvarliga konse­kvenser.

Ladda ner:

Regeringen föreslår därför att det införs två nya brott, upp­maning till själv­mord och oaktsam upp­maning till självmord, som innebär att det under vissa omständig­heter blir straff­bart att upp­mana eller att på något annat liknande sätt påverka en person att ta sitt liv. Straffet för upp­maning till själv­mord föreslås vara fängelse i högst två år och för oaktsam upp­maning till själv­mord, böter eller fängelse i högst sex månader. Det föreslås även en ansvars­frihets­regel för mindre allvarliga fall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

  • Barn som bevittnar brott

    Mer än 200 000 barn lever i hem där det före­kom­mer olika former av våld. Att utsät­tas för att bevittna brott inom familjen kan vara för­ödande för ett barn. Forsk­ningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drab­bas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

  • En särskild straff­bestäm­melse för upp­maning till självmord

    Samhällets insatser mot självmord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att själv­mord ses som den enda utvägen.

Proposition (1 st)

  • En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord

    Samhällets insatser mot själv­mord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situa­tion att självmord ses som den enda utvägen. Själv­mord är något som ska förhindras och förebyggas i den utsträck­ning det är möjligt. Att upp­mana en annan person eller att på något annat liknande sätt försöka påverka den personen att begå själv­mord är ett hänsyns­löst beteende som kan leda till allvarliga konse­kvenser.