Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden Prop. 2020/21:139

Publicerad

Regeringen föreslår att regelverket för Allmänna arvsfonden moderniseras i syfte att fonden även fortsättningsvis ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar.

Ladda ner:

Meningen med moderniseringen är också att lagen ska vara tydlig och lättöverskådlig för dem som berörs av den och för de organisationer som kan söka medel ur fonden.

Förslaget innebär bland annat följande:

 • Målgruppen för Allmänna arvsfonden utökas till att även omfatta äldre personer.
 • Det ska inte längre finnas något krav på att en tiondel av de medel som tillfaller Allmänna arvsfonden under året ska läggas till fonden utan medlen ska kunna delas ut för fondens ändamål.
 • Regeringen ska fatta beslut om hur mycket medel som ska kunna delas ut under kommande år.
 • De övergripande kriterierna för stöd ur Allmänna arvsfonden regleras i lag.
 • Kortare förbindelsetid för lokalstöd tillåts i vissa fall.
 • En möjlighet införs att hindra att beviljat stöd betalas ut om kraven för stöd inte uppfylls och möjligheterna att återkräva stöd utökas.
 • Arv eller försäkringsbelopp som har tillfallit fonden kommer att kunna avstås till sambo i något fler fall än tidigare.

Regeringen avser att återkomma i frågan om att införa ett demokrativillkor för Allmänna arvsfonden.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden

  En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som har med Allmänna arvsfondens arbete att göra. Meningen med översynen är att se till att Allmänna arvsfondens pengar används för den verksamhet som de är avsedda för samt att pengarna hanteras och redovisas öppet, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att reglerna är lättöverskådliga, tydliga och att de passar ändmålet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

  Regeringen föreslår att reglerna för Allmänna arvsfonden moderniseras. Detta så att fonden även i fortsättningen ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar. Meningen med moderniseringen är att lagen ska vara tydlig och lättöverskådlig för dem som berörs av den och för de organisationer som kan söka pengar ur fonden.

Proposition (1 st)

 • Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

  Regeringen föreslår att regelverket för Allmänna arvsfonden moderniseras i syfte att fonden även fortsättningsvis ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar.

Riksdagsbeslut

Laddar...