Proposition från Finansdepartementet

En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet Prop. 2020/21:112

Publicerad

Ladda ner:

För att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande, tydligare och motverka skatteundandragande samt dubbelbeskattning föreslås i propositionen att det i lagen om tobaksskatt införs en skatt på så kallad övrig tobak, avdragsrätt för godkända lagerhållare samt tillhörande administrativa regler och kontrollregler om bl.a. distansförsäljning och
innehavsbeskattning.

Syftet med beskattningen är framför allt att komma till rätta med de
problem som gränsdragningen och skillnaderna mellan skattepliktig
röktobak och tobak som inte är skattepliktig medför samt för att motverka att aktörer medvetet felklassificerar tobaksvaror och hanterar
punktskattepliktiga varor illegalt. Tobaksbeskattningen blir på detta sätt
mer heltäckande. Den tobak som föreslås beskattas benämns övrig tobak och avser tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Särskilda regler införs om distansförsäljning av snus,
tuggtobak eller övrig tobak. Godkända lagerhållare får göra avdrag för
redan betald skatt på röktobak som används vid tillverkningen av
tobaksprodukter som omfattas av lagen om tobaksskatt. En ny
bestämmelse om skattskyldighet införs för den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige. Åtgärderna kompletteras med att tillämpningsområdet för lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter utsträcks till att omfatta vissa flyttningar av snus, tuggtobak samt övrig tobak.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 vad gäller bestämmelser om godkända lagerhållare, registrerade distansförsäljare och kompletteringar i skatteförfarandelagen och i övrigt den1 augusti 2021.

I propositionen föreslås även vissa följdändringar i skatteförfarandelagen med anledning av propositionen Vissa ändringar i avfallsskattelagen. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En heltäckande tobaksbeskattning

    Förslaget innebär att det införs en skatt på så kallad övrig tobak som används i samband med tillverkning av vissa tobaksvaror. Den tobaken är skattebefriad i dag vilket har lett till problem med att avgöra vilka tobaksprodukter som ska beskattas och oseriösa aktörer har försökt utnyttja reglerna för att fuska. Skatten föreslås tas ut med samma belopp som för röktobak. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut