Proposition från Finansdepartementet

Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning Prop. 2020/21:127

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs till i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. I propositionen föreslås också att vissa föråldrade författningar om tillverkning av minnes- och jubileumsmynt ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2021.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny associationsrätt för sparbanker

    I promemorian föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som gäller för ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda associationsformen och av bankrörelsen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)