Proposition från Finansdepartementet

Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot Prop. 2020/21:128

Publicerad

I propositionen föreslås att bestämmelserna i mervärdesskattelagen om omvänd skattskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller ändras genom att kopplingen till nummer i Kombinerade nomenklaturen slopas.

Ladda ner:

Ändringen syftar till att anpassa bestämmelsernas tillämpningsområde så att det bättre överensstämmer med vad som enligt allmänt språkbruk avses med avfall och skrot.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut