Proposition från Finansdepartementet

Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal Prop. 2020/21:138

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att skatteavtalet mellan Sverige och Portugal sägs upp så att det upphör att gälla den 31 december 2021.

Ladda ner:

Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om att lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska upphöra att gälla fr.o.m. den
1 januari 2022.

Det föreslås även att den lag som utfärdades i samband med att riksdagen godkände det protokoll om ändring i skatteavtalet som undertecknades den 19 maj 2019 (prop. 2019/20:5, bet. 2019/20:SkU6, rskr. 2019/20:33), ska utgå. Det görs genom ett förslag till lag om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)