Proposition från Finansdepartementet

Justerad beräkning av bilförmån Prop. 2020/21:156

Publicerad

I propositionen föreslås en justering av den schablonberäkning som används för att fastställa värdet av bilförmån.

Ladda ner:

Förslaget innebär att två delkomponenter vid beräkningen ändras, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Syftet är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil och att neutralitet uppnås mellan inkomst i form av bilförmån och kontant lön i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas för
bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen första gången den 1 juli 2021 eller senare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Justerad beräkning av bilförmån

    Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att justera schablonen som används för att beräkna värdet av bilförmån. Justeringen görs för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och aviserades i regeringens höstbudget. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Justerad beräkning av bilförmån

    I propositionen föreslås en justering av den schablonberäkning som används för att fastställa värdet av bilförmån.

Riksdagsbeslut

Riksdagsbehandling av propositionen

Förslaget behandlas och beslutas av riksdagen.