Proposition från Finansdepartementet

Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott Prop. 2020/21:192

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i lagen om straff för smuggling som ger tulltjänstemän en utökad möjlighet att ingripa vid misstanke om brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda.

Ladda ner:

Ingripandet ska enligt huvudregeln kunna ske efter förfrågan till och
godkännande av Polismyndigheten. I samband med ingripandet föreslås att en tulltjänsteman ska kunna hålla inledande förhör och även i övrigt vidta primära utredningsåtgärder. Om ett godkännande inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet ska en tulltjänsteman även få gripa en person och ta egendom i beslag.

Det föreslås också att en undersökningsledare i vissa fall ska kunna
begära biträde av Tullverket sedan Polismyndigheten inlett en
förundersökning eller om en sådan redan är inledd när en förfrågan om
samtycke eller en rapportering sker. Vidare lämnas förslag på nya
bestämmelser om när en tulltjänsteman ska kunna använda sig av fängsel och att kroppsvisitation under vissa förutsättningar ska kunna ske i syfte att fastställa en persons identitet.

Därutöver föreslås att den som drabbas av en personskada eller en
sakskada när en tjänsteman vid Tullverket använder fängsel i vissa fall ska ha rätt till ersättning enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Dessutom föreslås att möjligheten för en tulltjänsteman att i vissa fall använda sig av samma befogenheter som en polisman vid ingripanden enligt lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott utökas till situationer som rör fler brott än i dag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Genväg