Proposition från Socialdepartementet

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan Prop. 2020/21:199

Publicerad

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension vilket för svensk del innebär sjuk- och aktivitetsersättning.

Ladda ner:

Regeringen föreslås att avtalet införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.