Proposition från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering Prop. 2020/21:206

Publicerad

Ladda ner:

Gräsrotsfinansiering kan beskrivas som en metod för att finansiera projekt, där mindre belopp samlas in från ett större antal personer. EU:s förordning om gräsrotsfinansiering syftar till att främja gränsöverskridande finansiering av företag genom gräsrotsfinansieringstjänster. Den fastställer enhetliga krav för tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, för organisation,
auktorisation och tillsyn av leverantörer av sådana tjänster, för drift av plattformar för gräsrotsfinansiering och för öppenhet och marknadsföringskommunikation avseende tjänsterna. Förordningen ska tillämpas fr.o.m. den 10 november 2021 och förutsätter vissa lagstiftningsåtgärder.

I denna proposition föreslås därför en ny lag med kompletterande
bestämmelser till EU-förordningen. I lagen utses Finansinspektionen till
behörig myndighet. Lagen innehåller dessutom bestämmelser om bl.a.

  • Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter,
  • ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen,
  • tystnadsplikt,
  • skadestånd vid brister i investeringsfaktablad, och
  • avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen.

I propositionen föreslås även ändringar i ett antal andra lagar. Bland annat ändras lagen om värdepappersmarknaden för att genomföra en ändring i direktivet om marknader för finansiella instrument och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så att den gäller för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den
10 november 2021.