Proposition från Finansdepartementet

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 Prop. 2020/21:207

Publicerad

I propositionen föreslås en skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

Ladda ner:

Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet, om de innehar eller har innehaft inventarier som ingår i ett underlag för skattereduktion. Om ett svenskt handelsbolag och, i vissa fall, en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har ett underlag för skattereduktion, har delägarna rätt till skattereduktion för detta underlag. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

De nya bestämmelserna införs i en ny tillfällig lag om skattereduktion
för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021. Skattereduktion
enligt lagen ska tillgodoräknas det beskattningsår som avslutas den 31
december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Skattereduktion för återstående underlag får tillgodoräknas det efterföljande beskattningsåret.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen,
Centerpartiet och Liberalerna.

Det föreslås även att ett förtydligande görs i inkomstskattelagen
om att skattereduktioner inte utgör näringsbidrag och en
följdändring i lagen om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Den nya lagen föreslås upphöra att gälla vid utgången av år 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut