Proposition från Socialdepartementet

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd Prop. 2020/21:205

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och i socialförsäkringsbalken. Ändringarna ska ge Försäkringskassan och kommunerna lagstöd för att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också ändringar som medför skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet för personlig assistans utan tillstånd.

Regeringen föreslår att möjligheterna för Inspektionen för vård och omsorg att begära in information i tillsynsärenden förtydligas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

    I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna ska göra det möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

    Regeringen föreslår ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och i socialförsäkringsbalken. Ändringarna ska ge Försäkringskassan och kommunerna lagstöd för att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.