Proposition från Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland Prop. 2021/22:4

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 23 februari 2021 om ändring i avtalet den 26 mars 2015 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Ändringen innebär att avtalet, i den lydelse som det fått genom ändringsprotokollet den 23 februari 2021, ska gälla som lag i Sverige.

Genom protokollet införs de ändringar i skatteavtalet mellan Sverige
samt Storbritannien och Nordirland som följer av den multilaterala
konvention som Sverige undertecknade den 7 juni 2017 (se prop.
2017/18:61). Detta innebär att bl.a. att de minimistandarder på skatteavtalsområdet som tagits fram inom ramen för OECD/G20:s projekt för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster införs i skatteavtalet.

De nya bestämmelserna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut