Ändringar i vägsäkerhetslagen Prop. 2021/22:9

Publicerad

I propositionen lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.

Ladda ner:

Förslagen innebär i första hand att vägsäkerhetslagens (2010:1362)
tillämpningsområde utvidgas från det transeuropeiska transportnätet
(TEN-T-vägnätet) till att omfatta även det nationella stamvägnätet och
motorvägar. Dessutom omfattas vissa andra vägar om de har färdigställts med unionsmedel.

Förslagen innebär också att regleringen av kartläggning och bedömning
av vägar i bruk, samt uppföljningen av resultatet, förändras i fråga om
struktur och delvis i fråga om innehåll. Detsamma gäller de regelbundna
vägsäkerhetsinspektionerna med tillägget att vägsträckor som gränsar till tunnlar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar
som ingår i det transeuropeiska vägnätet (tunneldirektivet) ska inspekteras gemensamt av väghållaren och den som ansvarar för kontroller enligt tunneldirektivet. Förslagen innebär ändringar i vägsäkerhetslagen och lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändringar i vägsäkerhetslagen

    I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ändringar i vägsäkerhetslagen

    I propositionen lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet.