Proposition från Finansdepartementet

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag Prop. 2021/22:16

Publicerad

I propositionen föreslås att tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i vissa fall ska jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader.

Ladda ner:

Förslaget innebär att avdrag för ökade utgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort ska göras på samma sätt som för tjänsteresa om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. Förslaget medför att ersättning för ökade utgifter undantas från beskattning hos arbetstagaren och från skatteavdrag
och arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren.

I propositionen föreslås även att den som är tillfälligt anställd hos en
statlig myndighet, region, kommun eller kommunalförbund för att delta i
en insats vid en specifik händelse i Sverige i form av olycka, kris, krig,
krigsfara eller annan liknande situation ska anses ha tjänstestället i
bostaden. Arbetsgivaren ska därmed inte göra skatteavdrag och betala
arbetsgivaravgifter på kostnadsersättning som betalas ut och den tillfälliga arbetstagaren ska heller inte ta upp erhållen ersättning och yrka avdrag för ökade levnadskostnader i sin inkomstdeklaration.

Vidare föreslås att kostnadsersättningar normalt ska bli skattefria även
för begränsat skattskyldiga personer vid tillfällig anställning eller uppdrag i högst en månad och vid tillfälligt arbete under vissa samhällsinsatser.

Förslagen medför ändringar i lagen om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta, inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Genväg