Proposition från Finansdepartementet

Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien Prop. 2021/22:21

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan Sverige och Slovenien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande.

Ladda ner:

Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Avtalet avser att ersätta 1980 års skatteavtal mellan Sverige och Jugoslavien såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Slovenien.

Det nya avtalet uppfyller nya internationella standarder som syftar till
att motverka skatteflykt och skatteundandragande genom avtalsmissbruk.

Även informationsutbytet uppdateras till nu gällande internationella
standarder.

I fråga om beskattningsreglerna införs bl.a. tydligare regler för inkomster som uppbärs genom delägarbeskattade subjekt. Reglerna för justering av inkomst vid felprissättning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap moderniseras. Beskattningen av pensioner och liknande utbetalningar ändras. En övergångsbestämmelse gör det dock möjligt för den som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av pension eller liknande utbetalning att fortsätta låta sig beskattas enligt de gamla reglerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

    I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan Sverige och Slovenien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande.

Riksdagsbeslut