Hoppa till huvudinnehåll

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk Prop. 2021/22:124

Publicerad

I propositionen föreslås en ny fjärrkylelag. Den nya lagen innehåller regler om mätning och fakturering av fjärrkyla. Den innehåller även krav på tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. I fjärrvärmelagen föreslås vissa ändringar och förtydliganden i fråga om mätning, fakturering och tillhandahållande av information.

Ladda ner:

I propositionen föreslås även en ny lag om energimätning i byggnader
som delvis motsvarar den hittillsvarande lagen. Det föreslås att
användningen av tappvarmvatten för hushållsbruk alltid ska mätas på
lägenhetsnivå i nya flerbostadshus eller i bostadsdelarna av nya byggnader med både bostäder och lokaler. I lagen föreslås även nya regler om tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning.

Förslagen är i huvudsak föranledda av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...