Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Sänkt energiskatt på bensin och diesel Prop. 2021/22:84

Publicerad

Ladda ner:

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att regeringen ska återkomma
med lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022 (bet.
2021/22:FiU1 punkt 2 d, rskr. 2021/22:46). I propositionen behandlas
riksdagens tillkännagivande.

Förslagen medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...