Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Bättre villkor för kommersiell radio Prop. 2021/22:163

Publicerad

Regeringen lämnar förslag som förbättrar villkoren för kommersiell radio. Annonsreglerna för kommersiell radio i radio- och tv-lagen (2010:696) föreslås bli flexiblare och den högsta tillåtna tiden för annonser blir densamma som gäller för tv. Det föreslås också en ny tillfällig lag för att kunna synkronisera nuvarande tillståndsperioder för analog och digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen ger tillståndshavarna möjlighet att förlänga sina tillstånd för digital kommersiell radio så att de löper ut samtidigt som nuvarande tillstånd för analog kommersiell radio.

Ladda ner:

Regeringen föreslår vidare att de tillstånd att sända tv och sökbar text-tv
som meddelas av Myndigheten för press, radio och tv ska gälla i åtta år i
stället för sex år. Dessutom föreslås bestämmelserna om återkallelse av
tillstånd vid överträdelser av radio- och tv-lagens regler om produktplacering, sponsring, reklam och andra annonser ändras för att åstadkomma en mer proportionerlig koppling mellan arten av överträdelse och sanktionen.

Den nya lagen och ändringarna i radio- och tv-lagen föreslås träda i kraft
den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

 • Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag (utkast till lagrådsremiss)

  I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Kretsen av leverantörer av medietjänster som enligt denna lag ska se till att mottagare av deras tjänster har tillgång till viss information ska utökas till att även omfatta leverantörer av medietjänster som sänder sökbar text-tv, kommersiell radio, ljudradio där inget tillstånd krävs och ljudradio där regeringen meddelar tillstånd samt tillhandahåller beställradio som finansieras med public service-avgiften. Den information som ska lämnas ska utökas till att också avse information om leverantörens ägare och ägarstruktur. Myndigheten för press, radio och tv ska ha tillsyn över att leverantörer följer kravet på information om ägare. Myndigheten ska även få besluta om sanktion om bestämmelsen inte följs.

 • Ändringar i radio- och tv-lagen

  I promemorian lämnas förslag om att införa nya regler i radio- och tv-lagen som syftar till att öka tillgången till information om ägarförhållandena hos leverantörer av medietjänster. Förslag lämnas också med syfte att synkronisera tillståndsperioderna för tv som finansieras med public service-avgiften och annan tv.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

 • Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Kretsen av leverantörer av medietjänster som enligt denna lag ska se till att mottagare av deras tjänster har tillgång till viss information ska utökas till att även omfatta leverantörer av medietjänster som sänder sökbar text-tv, kommersiell radio, ljudradio där inget tillstånd krävs och ljudradio där regeringen meddelar tillstånd samt tillhandahåller beställradio som finansieras med public service-avgiften.

 • Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag och bättre villkor för kommersiell radio

  I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). De leverantörer av medietjänster som omfattas av skyldigheten att lämna viss information enligt radio- och tv-lagen ska även se till att mottagare av tjänsten har tillgång till information om vem som är leverantörens ägare. Även kretsen av de som ska lämna information utökas.

Proposition (2 st)

 • Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

  I propositionen föreslås bl.a. ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Kretsen av leverantörer av medietjänster som enligt denna lag ska se till att mottagare av deras tjänster har tillgång till viss information ska utvidgas till att omfatta även leverantörer av medietjänster som sänder sökbar text-tv, kommersiell radio, ljudradio där inget tillstånd krävs och ljudradio där regeringen meddelar tillstånd samt tillhandahåller beställradio som finansieras med public service-avgiften. Den information som ska lämnas ska utökas till att avse också information om leverantörens ägare och ägarstruktur. Myndigheten för press, radio och tv ska ha tillsyn över att leverantörer följer kravet på information om ägarförhållanden. Myndigheten ska även få besluta om sanktion om bestämmelsen inte följs.

 • Bättre villkor för kommersiell radio

  Regeringen lämnar förslag som förbättrar villkoren för kommersiell radio. Annonsreglerna för kommersiell radio i radio- och tv-lagen (2010:696) föreslås bli flexiblare och den högsta tillåtna tiden för annonser blir densamma som gäller för tv. Det föreslås också en ny tillfällig lag för att kunna synkronisera nuvarande tillståndsperioder för analog och digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen ger tillståndshavarna möjlighet att förlänga sina tillstånd för digital kommersiell radio så att de löper ut samtidigt som nuvarande tillstånd för analog kommersiell radio.

Laddar...