Proposition från Socialdepartementet

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen Prop. 2021/22:180

Publicerad

Regeringen föreslår att konsumtionsstödet inom bostadstillägget till pensionärer per månad höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta. Regeringen föreslår också en höjning av det minimibelopp som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen.

Ladda ner:

Lagändringen i socialförsäkringsbalken gällande bostadstillägget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och börja tillämpas första gången för bostadstillägg som avser augusti 2022. Lagändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Genvägar