Proposition från Justitiedepartementet

Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda Prop. 2021/22:193

Publicerad

Genom ny lagstiftning har Kriminal­vården getts ökade möjlig­heter att vidta kontroll- och stöd­åtgärder avseende vill­korligt frigivna och skydds­till­syns­dömda och att kontrol­lera dem med elektro­nisk övervakning. Det ger även ökade möjlig­heter att upptäcka när den som blivit vill­korligt frigiven eller dömd till skydds­tillsyn missköter verk­ställig­heten.

Ladda ner:

Det är viktigt att Kriminal­vården snabbt kan vidta åtgärder vid konsta­terad missköt­samhet för att minska risken för att den dömde begår nya brott och för att kunna verka för hans eller hennes anpass­ning i samhället. Regeringen föreslår därför att Kriminal­vården ska ges rätt att fatta beslut om att till­fälligt omhän­derta den som bryter mot de villkor som gäller under villkorlig frigivning eller efter en dom på skydds­tillsyn. Kriminal­vårdens beslut ska gälla omedelbart och över­vaknings­nämnden ska senast dagen därpå pröva om beslutet ska fortsätta att gälla. För att säker­ställa en snabb prövning hos över­vaknings­nämn­den även under helger görs också ett tillägg i lagen (1930:173) om beräkning av lag­stadgad tid.

Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

    Genom ny lag­stift­ning har Krimi­nal­vården getts ökade möjlig­heter att vidta kontroll- och stöd­åtgär­der avseende vill­korligt frigivna och skydds­tillsyns­dömda och att kontrol­lera dem med elektro­nisk över­vakning. Det ger även ökade möjlig­heter att upp­täcka när den som blivit vill­korligt fri­given eller dömd till skydds­tillsyn missköter verk­ställig­heten.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

    Genom ny lag­stiftning har Kriminal­vården getts ökade möjlig­heter att vidta kontroll- och stöd­åtgärder avseende vill­korligt frigivna och skydds­tillsyns­dömda och att kontrol­lera dem med elektro­nisk över­vakning. Det ger även ökade möjlig­heter att upp­täcka när den som blivit vill­korligt fri­given eller dömd till skydds­till­syn missköter verk­ställig­heten.

Proposition (1 st)

  • Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

    Genom ny lagstiftning har Kriminal­vården getts ökade möjlig­heter att vidta kontroll- och stöd­åtgärder avseende vill­korligt frigivna och skydds­till­syns­dömda och att kontrol­lera dem med elektro­nisk övervakning. Det ger även ökade möjlig­heter att upptäcka när den som blivit vill­korligt frigiven eller dömd till skydds­tillsyn missköter verk­ställig­heten.