Proposition från Justitiedepartementet

Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja Prop. 2021/22:196

Publicerad

Som ett led i arbetet att göra Kriminal­vårdens hand­lägg­ning av ärenden som rör verk­ställig­het med fotboja mer effektiv föreslås att Kriminal­vården på eget initiativ ska kunna pröva om ett fängelse­straff ska verk­ställas med fotboja.

Ladda ner:

För att verk­ställig­het med fotboja ska vara ett tro­värdigt alter­nativ till verk­ställighet i fängelse är det dess­utom ange­läget att verk­ställig­heten upp­fyller de krav som kan ställas på sam­hälls­skydd, före­byggande av risk för åter­fall i brott och skydd av brotts­offer. Regeringen föreslår därför att Kriminal­vården ges rätt att vid verk­ställighet med fot­boja besluta särskilda före­skrifter om förbud för den dömde att vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område. Regeringen föreslår även att elektro­niska hjälp­medel ska få användas för att kontrol­lera att en före­skrift om t.ex. vistelse­förbud följs.

Ändringarna före­slås träda i kraft den 1 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

    I promemorian föreslås åtgärder som syftar till att effekti­visera för­faran­det vid och till viss del öka förut­sätt­ningarna för verk­ställig­het av fängelse­straff genom intensiv­övervakning med elektro­nisk kontroll, s.k. verk­ställig­het med fotboja. Förslagen inne­bär bl.a. att Kriminal­vården kan besluta om verk­ställig­het med fotboja utan ansökan från den dömde och att den s.k. karens­regeln, som innebär att åter­fall i brott i vissa fall hindrar verk­ställig­het med fotboja, tas bort och ersätts med en lämp­lighets­bedöm­ning. Det föreslås även att beslut som innebär att någon döms till fängelse ska kunna verk­ställas med fotboja.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja

    Som ett led i arbetet att göra Kriminal­vårdens hand­lägg­ning av ärenden som rör verk­ställig­het med fot­boja mer effektiv före­slås att Krimi­nal­vården på eget initiativ ska kunna pröva om ett fängelse­straff ska verk­ställas med fotboja.

Proposition (1 st)

  • Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja

    Som ett led i arbetet att göra Kriminal­vårdens hand­lägg­ning av ärenden som rör verk­ställig­het med fotboja mer effektiv föreslås att Kriminal­vården på eget initiativ ska kunna pröva om ett fängelse­straff ska verk­ställas med fotboja.