Proposition från Socialdepartementet

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik Prop. 2021/22:204

Publicerad

Regeringen föreslår att lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicin-tekniska produkter ändras. Detta till följd av Europaparlamentets och rådets beslut om att ändra övergångsbestämmelserna för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelägga tillämpningen av villkoren för egentillverkade medicin-tekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Ladda ner:

Regeringen föreslår också en ändring för de produkter som anges i EU-förordningen om medicintekniska produkter och som ska omfattas av lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Lagrådsremiss: Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

    Europaparlamentet och rådet har beslutat att ändra övergångs-bestämmelserna för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelägga tillämpningen av villkoren för egentillverkade medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Dessa ändringar berör förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som ska börja tillämpas den 26 maj 2022. I denna lagrådsremiss föreslås motsvarande ändringar i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 26 maj 2022.

Proposition (1 st)

  • Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

    Regeringen föreslår att lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicin-tekniska produkter ändras. Detta till följd av Europaparlamentets och rådets beslut om att ändra övergångsbestämmelserna för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelägga tillämpningen av villkoren för egentillverkade medicin-tekniska produkter för in vitro-diagnostik.