Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut Prop. 2021/22:206

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i utsök­nings­balken för att effekti­visera verk­ställig­heten av förvalt­nings­myndig­heters beslut om åter­krav och annan betal­nings­skyldighet.

Ladda ner:

Att statens och kom­muners berät­tigade krav på betal­ning kan verk­ställas effektivt bidrar till att upp­rätt­hålla betal­nings­moralen och för­troen­det för vårt väl­färds­sam­hälle. Det kan handla om avgifter och återkrav på utbetalda ersätt­ningar som en myndig­het har beslutat att mot­tagaren inte har rätt till. I de fall där den betal­nings­skyldige inte betalar på frivillig väg måste myndig­heterna kunna kräva betal­ning på ett snabbt och enkelt sätt.

Regeringen föreslår därför att förvalt­nings­myndig­heters beslut som avser betal­nings­skyldig­het ska vara direkt verk­ställbara. Det innebär att myndig­heterna inte behöver ansöka om betal­nings­före­läggande eller föra talan vid allmän domstol för att kunna vända sig till Krono­fogde­myndig­heten för verk­ställighet. Detsamma föreslås gälla för arbets­lös­hets­kassors beslut om återkrav. För att till­godose nöd­vändiga rätts­säker­hets­krav ska det krävas att besluten är möj­liga att över­klaga och som utgångs­punkt ska de också ha fått laga kraft innan verk­ställig­het får ske.

Regeringen före­slår dess­utom att ett barns ansökan om verk­ställighet som avser skade­stånd på grund av brott ska få göras av endast en vård­nads­havare, om den andra vård­nads­havaren är den som är skade­stånds­skyldig eller om det annars finns särskilda skäl.

Lagändringarna före­slås träda i kraft den 1 september 2022. För Centrala studie­stöds­nämnden föreslås de nya reglerna tillämpas på beslut som med­delas först efter den 31 augusti 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett modernt utsökningsförfarande

    En särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande regler i syfte att modernisera utsökningsrätten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett modernare utsökningsförfarande

    I sitt betänkande lämnar Utsökningsutredningen förslag vars övergripande syfte är att det ska leda till ett mer effektivt utsökningsförfarande.

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)

Laddar...